Prezes Sądu

Prezes – SSR Magdalena Krajewska
Przyjmuje interesantów: w czwartki od godz. 10:00 do 12:00

W dniu 26.10.2017r. z powodu choroby Prezes Sąd Rejonowego w Lubinie nie będzie przyjmować interesantów.

Wiceprezes – SSR Katarzyna Pozlewicz-Szymańska
Przyjmuje interesantów: w środy od godz. 10:00 do 12:00

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa
ul. Wrocławska 3
59-300 Lubin
pok. 320, III piętro
tel. 76 75-44-100 do 109
fax. 76 75-44-211
e-mail: oddzial.administracyjny@lubin.sr.gov.pl

Zakres czynności Prezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje czynności określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249), w szczególności:

 • sprawuje nadzór nad całokształtem pracy Sądu oraz podejmuje decyzje w zakresie spraw kadrowych,
 • nadzoruje tajną korespondencję,
 • sprawuje nadzór nad działalnością komorników,
 • organizuje i nadzoruje przebieg zebrań pracowniczych, szkoleń sędziów i pracowników sądowych,
 • współpracuje z Radą Ławniczą i Samorządem Kuratorskim,
 • rozpoznaje skargi i zażalenia dotyczące działalności Sądu,reprezentuje Skarb Państwa w sprawach ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,reprezentuje Sąd na zewnątrz,przedłuża terminy sporządzania uzasadnień.

Zakres czynności Wiceprezesa Sądu Rejonowego:
Wykonuje czynności wiceprezesa wymienione w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249), w szczególności:

 • pełni zlecone przez Prezesa czynności administracyjne, w razie potrzeby zastępuje go w pełnieniu tych czynności oraz reprezentuje Sąd w kontaktach zewnętrznych pod jego nieobecność,
 • rozpatruje skargi i zażalenia dotyczące działalności Sądu,
 • organizuje i nadzoruje przebieg szkolenia ławników,
 • nadzoruje pracę windykacji należności sądowych,
 • przeprowadza kontrolę dowodów rzeczowych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu